Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Матеріали для підготовки

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

15 квiтня 2005 року наказом ректора Одеського державного медичного унiверситету була створена кафедра загальної практики i медичної реабiлiтацiї на базi Унiверситетської клiнiки Одеського державного медичного унiверситету. Завiдувач кафедри з моменту заснування - професор Волошина Олена Борисiвна.

У складi кафедри працюють 2 професори, 3 доктори медичних наук, 6 доцентiв, 8 асистентiв кафедри.

Основнi напрямки дiяльностi кафедри - навчальна робота, пiслядипломна освiта, науковi дослiдження та лiкувальна робота.

Навчальна дiяльнiсть кафедри включає додипломну та пiслядипломну освiту. Додипломна освiта за дисциплiною "Загальна практика" для студентiв 6 курсу медичного та мiжнародного факультетiв.

Пiслядипломна освiта здiйснюється за декiлькома напрямками:

1 Пiдготовка лiкарiв-iнтернiв, клiнiчних ординаторiв, магiстрантiв, аспiрантiв за спецiальностями "Загальна практика - сiмейна медицина" i "Внутрiшнi хвороби".

2 Пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв: вторинна спецiалiзацiя, передатестацiйнi цикли, цикли тематичного удосконалення та цикли стажування за спецiальнiстю "Загальна практика - сiмейна медицина".

Основна наукова тематика кафедри присвячена актуальним питанням лiкування та реабiлiтацiї пацiєнтiв iз серцево-судинною патологiєю.

Пiд науковим керiвництвом завiдувача кафедри професора О. Б. Волошиної успiшно захищено 8 кандидатських дисертацiй.

На теперiшнiй час на кафедрi виконується науково-дослiдницька робота за темою: "Лiкування та реабiлiтацiя хворих на артерiальну гiпертензiю з супутньою патологiєю в практицi сiмейного лiкаря".

Кафедра органiзовує та приймає участь у проведеннi українських та мiжнародних науково-практичних конференцiй, семiнарiв та круглих столiв з актуальних питань сiмейної медицини.

Лiкувальну роботу спiвробiтники кафедри здiйснюють на базi Унiверситетської клiнiки ОНМедУ. Також клiнiчними базами кафедри є Усатiвська сiльська дiльнична лiкарня сiмейної медицини Бiляївського району Одеської областi, клiнiчний санаторiй iм. В. П. Чкалова, КУ Мiська полiклiнiка №6 м. Одеси.

Наказом ректора 387-0 вiд 27 червня 2017 р. кафедру загальної практики i медичної реабiлiтацiї реорганiзовано у кафедру загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету.

Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2022


Ваш Медицинский Агент в интернете Одесский Национальный Медицинский Университет
Каталог посилань »

Медицичний гумор »