Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

НАУКОВА РОБОТА

Науковi дослiдження на кафедрi проводяться за рiзними напрямками клiнiчної медицини. Кафедра приймає участь в проведеннi українських та мiжнародних, багатоцентрових рандомiзованих подвiйних слiпих клiнiчних дослiдженнях по вивченню ефективностi медикаментозних препаратiв в кардiологiї, ендокринологiї, пульмонологiї, гастроентерологiї, загальнiй клiнiчнiй практицi з дотриманням мiжнародних вимог GCP.

На даний час на кафедрi виконується науково-дослiдницька робота за темою: "Лiкування та реабiлiтацiя хворих на артерiальну гiпертензiю з супутньою патологiєю в практицi сiмейного лiкаря".

Науковий керiвних - асистент к.мед.н. Балашова Iрина Вiталiївна

Вiдповiдальний за виконання - Найдьонова Олена Вiкторiвна

Строки виконання: 2017-2021 рр.

Cпiвробiтники кафедри беруть активну участь у роботi з'їздiв, семiнарiв, конференцiй рiзного рiвня:

 • науково-практична конференцiя, присвяченої 95-рiччю кафедри iнфекцiйних хвороб Одеського нацiонального медичного унiверситету (15-16 вересня 2016 року, м.Одеса);
 • мiжнародний урбанiстичний форум <Територiї для розвитку. Берег та мiсто> (19-23 вересня 2016 року, пгт. Сергiївка Одеської областi);
 • науково-практична конференцiя <Дифузнi захворювання печiнки: вiд теорiї до практики> (27 вересня 2016 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практична конференцiя (29-30 вересня 2016 року, м.Харкiв, 2016 р.)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • 97 Мiжнародна осiння сесiя нацiональнї школи гастроентерологiї, гепатологiї РГА (30 вересня-2жовтня 2016 року, м.Москва)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практична конференцiя <Сучаснi аспекти дiяагностики та лiкування захворювань гастродуоденальної зони> (27 жовтня 2016 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • освiтнiй борд (навчання) Європейського товариства фахiвцiв з фiзичної та реабiлiтацiйної медицини (7-12 листопада 2016 року,м. Київ);
 • Мiжнародна конференцiя та майстер-клас: "Addresing the Clinical Questions:From Research to Real World", листопад 2015 р, Берлiн, Нiмеччина, "Thrombosis management: expanding clinical practice", червень 2017 року, Барселона, iспанiя (доцент Бугерук В.В.);
 • Європейський конгрес кардiологiв, Рим, iталiя, 27-31 серпня 2016 року (доцент Бугерук В.В.);
 • Мiжнародна конференцiя "Contemporary Cardiology at the Crossroads", Любляна, Словенiя, 12-13 вересня 2016 року (доцент Бугерук В.В.);
 • Нацiональний конгрес по хворобам органiв дихання, м. Москва, жовтень 2016 року (доцент Бугерук В.В.);
 • Щорiчна участь в роботi Нацiонального конгресу кардiологiв України, у вереснi 2016 року - XVII конгресу, в вереснi 2017 року - XVIII українського конгресу (професор Волошина О.Б.,доцент Бугерук В.В., доцент Ковальчук Л.i.);
 • науково-практична конференцiя < Актуальнi питання гастроентерологiї> (22 лютого 2017 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практична конференцiя <Проблеми та перспективи лiкування дифузних захворювань печiнки> (22 березня 2017 року,м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • навчальний цикл семiнарiв <Медичнi стандарти лiкування внутрiшнiх хвороб у клiнiчнiй практицi сiмейного лiкаря> (4 квiтня 2017 року, м.Одеса);
 • науковий симпозiум з мiжнародною участю XIX Нацiональна школа гастроентерологiв, гепатологiв України <Сучаснi науковi i практичнi досягнення в гастроентерологiї з позицiй доказової медицини> (6-7 квiтня 2017 року, м.Київ) (професор Драгомирецька Н.В.);
 • навчальний цикл семiнарiв <Медичнi стандарти лiкування внутрiшнiх хвороб у клiнiчнiй практицi сiмейного лiкаря> (23 травня 2017 року, м.Львiв);
 • навчальний цикл семiнарiв <Медичнi стандарти лiкування внутрiшнiх хвороб у клiнiчнiй практицi сiмейного лiкаря> (24 травня 2017 року, м.Тернопiль);
 • науково-практична конференцiя <Актуальнi питання вiдновлювального лiкування за умов трансформацiї системи охорони здоров'я в Українi> (26-27 травня 2017 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • навчальний цикл семiнарiв <Мультидисциплiнарний пiдхiд до лiкування пацiєнтiв з цереброваскулярною патологiєю та менеджмент болю> (30 травня 2017 року, м.Одеса);
 • науково-практичної конференцiї <Новини свiтової гастроентерологiї> (31 травня 2017 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практичної конференцiї <Основи сучасної дiагностики та лiкування хронiчних вiрусних гепатитiв> (21 червня 2017 року, м.Одеса);
 • 49 Meeting of the European Pancreatic Club (28 червня - 1 липня 2017 року, м. Будапешт)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • Цикл семiнарiв у форматi телемосту "Мiждисциплiнарний пiдхiд до терапiї внутрiшнiх хвороб" 13.09.2017, м.Одеса.
 • VI з'їзду Української гастроентерологiчної Асоцiацiї (28-29 вересня 2017 року, м. Київ)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • Науково-практична конференцiя, присвячена 95-рiччю з дня народження кафедри фтизiопульмонологiї, 05.10.2017.
 • Цикл семiнарiв у форматi телемосту "Мiждисциплiнарний пiдхiд до терапiї внутрiшнiх хвороб" 10.10.2017, м.Львiв (професор Волошина О.Б.).

На даний час на кафедрi виконуються наступнi дисертацiйнi роботи:

 1. Бусел Свiтлана Валентинiвна: "Оптимiзацiя лiкування резистентної гiпертензiї в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть - загальна практика - сiмейна медицина, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Захищена в 2017 р..
 2. Саморукова Вiкторiя Володимирiвна: "Визначення дiагностичної значущостi рiзних методiв монi торування артерiального тиску в оцiнцi ефективностi антигiпертензивної терапiї в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть - загальна практика - ciмейна медицина, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Планується захист.
 3. Чайка Анна Олександрiвна: "Удосконалення медичної реабiлiтацiї хворих на резистентну артерiальну гiпертензiю з супутнiм цукровим дiабетом 2 типу в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть - медична реабiлiтацiя, курортологiя та фiзiотерапiя, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Захищена 16.06.2017 р.
 4. Збiтнева Вiкторiя Олегiвна: "Удосконалення диференцiйної дiагностики резистентної та псевдорезистентної артерiальної гiпертензiї та покращення прихильностi до антигiпертензивної терапiї в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть загальна практика-сiмейна медицина, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Планується захист.
 5. Дичко Тетяна Олександрiвна: "Ефективнiсть вiдновлювального лiкування пацiєнтiв на артерiальну гiпертензiю з супутнiм хронiчним обструктивним захворюванням легень", спецiальнiсть внутрiшнi хвороби науковий керiвник - проф. Волошина О.Б.

НА КАФЕДРI ПРАЦЮЄ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК.

КЕРIВНИК - асистент Найдьонова Олена Вiкторiвна,

Каб. 409, вул. Тiниста, 8, Одеса, Україна. Tel./fax: [+380] (48) 746-56-71.

По результатам дiяльностi студентського наукового гуртка за 2016-2017 рр. опублiкованi наступнi студентськi науковi роботи:

 1. Щербина Т.А. Влияние образа жизни студентов медиков старших курсов на формирование тревожно-депрессивных расстройств / матерiали IV мiжнародного медико-фармацевтичного конгрессу студентiв i молодих вчених "Iновацiї та перспективи сучасної медицини", BIMCO 2017. - м. Чернiвцi 5 - 7 квiтня 2017 // Всеукраїнський журнал молодих учених Хист. - №19. - 2017. - с.132.
 2. Зарудняк И.П. Анализ приверженности к антигипертензивной терапии на разных этапах оказания медицинской помощи, науч. руков. - Найдёнова Е.В. / сборник тезисов V Международной науково-практичної конференцii студентiв та молодих вчених Актуальнi питання теоретичної та практичної медицини. - м. Суми 20-21.04.2017. - с.272
 3. Щербина Т.А., Кузовенкова Е.А., Швыркова Н.С. Распространенность факторов кардиоваскулярного риска среди студентов ОНМедУ / тези доповiдей Науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю присвяченої 100 - рiччю з дня народження i.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.
 4. Збiтнева В.О., Дичко Т.О., Чайка А.О. Клiнiчнi особливостi перебiгу резистентної та псевдо резистентної артерiальної гiпертензiї / тези доповiдей Науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю присвяченої 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.
 5. Ананьєва О.В., Лосєва С.О. Ефективнiсть телефонних консультувань пацiєнтiв у контролi артерiального тиску у хворих на артерiальну гiпертензiю / тези доповiдей Науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю присвяченої 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.

Виступи на науко-практичних конференцiях членiв студентського гуртка кафедри:

 1. Щербина Т.А., Кузовенкова Е.А., Швыркова Н.С. Распространенность факторов кардиоваскулярного риска среди студентов ОНМедУ. - Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю присвячена 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р. I мiсце секцiї "Терапiя II"
 2. Ананьєва О.В., Лосєва С.О. Ефективнiсть телефонних консультувань пацiєнтiв у контролi артерiального тиску у хворих на артерiальну гiпертензiю. - Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю присвячена 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одесса 27-28 квiтня 2017 р. II мiсце секцiї "Терапiя II"
 3. Збiтнева В.О., Дичко Т.О., Чайка А.О. Клiнiчнi особливостi перебiгу резистентної та псевдо резистентної артерiальної гiпертензiї. - Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю присвячена 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.

Концепцiя побудови нової нацiональної системи охорони здоров'я України - www.moz.gov.ua/docfiles/dod_Pro_20140618_0.pdf

Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2020


Ваш Медицинский Агент в интернете
Одесский Национальный Медицинский Университет Баня Русский Пар клуб национальной культуры здоровья
Каталог посилань »

Медицичний гумор »