Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Матеріали для підготовки

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

НАУКОВА РОБОТА

Науковi дослiдження на кафедрi проводяться за рiзними напрямками клiнiчної медицини. Кафедра приймає участь в проведеннi українських та мiжнародних, багатоцентрових рандомiзованих подвiйних слiпих клiнiчних дослiдженнях по вивченню ефективностi медикаментозних препаратiв в кардiологiї, ендокринологiї, пульмонологiї, гастроентерологiї, загальнiй клiнiчнiй практицi з дотриманням мiжнародних вимог GCP.

На даний час на кафедрi виконується науково-дослiдницька робота за темою: "Лiкування та реабiлiтацiя хворих на артерiальну гiпертензiю з супутньою патологiєю в практицi сiмейного лiкаря".

Науковий керiвних - асистент к.мед.н. Балашова Iрина Вiталiївна

Вiдповiдальний за виконання - Найдьонова Олена Вiкторiвна

Строки виконання: 2017-2021 рр.

Cпiвробiтники кафедри беруть активну участь у роботi з'їздiв, семiнарiв, конференцiй рiзного рiвня:

 • науково-практична конференцiя, присвяченої 95-рiччю кафедри iнфекцiйних хвороб Одеського нацiонального медичного унiверситету (15-16 вересня 2016 року, м.Одеса);
 • мiжнародний урбанiстичний форум <Територiї для розвитку. Берег та мiсто> (19-23 вересня 2016 року, пгт. Сергiївка Одеської областi);
 • науково-практична конференцiя <Дифузнi захворювання печiнки: вiд теорiї до практики> (27 вересня 2016 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практична конференцiя (29-30 вересня 2016 року, м.Харкiв, 2016 р.)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • 97 Мiжнародна осiння сесiя нацiональнї школи гастроентерологiї, гепатологiї РГА (30 вересня-2жовтня 2016 року, м.Москва)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практична конференцiя <Сучаснi аспекти дiяагностики та лiкування захворювань гастродуоденальної зони> (27 жовтня 2016 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • освiтнiй борд (навчання) Європейського товариства фахiвцiв з фiзичної та реабiлiтацiйної медицини (7-12 листопада 2016 року,м. Київ);
 • Мiжнародна конференцiя та майстер-клас: "Addresing the Clinical Questions:From Research to Real World", листопад 2015 р, Берлiн, Нiмеччина, "Thrombosis management: expanding clinical practice", червень 2017 року, Барселона, iспанiя (доцент Бугерук В.В.);
 • Європейський конгрес кардiологiв, Рим, iталiя, 27-31 серпня 2016 року (доцент Бугерук В.В.);
 • Мiжнародна конференцiя "Contemporary Cardiology at the Crossroads", Любляна, Словенiя, 12-13 вересня 2016 року (доцент Бугерук В.В.);
 • Нацiональний конгрес по хворобам органiв дихання, м. Москва, жовтень 2016 року (доцент Бугерук В.В.);
 • Щорiчна участь в роботi Нацiонального конгресу кардiологiв України, у вереснi 2016 року - XVII конгресу, в вереснi 2017 року - XVIII українського конгресу (професор Волошина О.Б.,доцент Бугерук В.В., доцент Ковальчук Л.i.);
 • науково-практична конференцiя < Актуальнi питання гастроентерологiї> (22 лютого 2017 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практична конференцiя <Проблеми та перспективи лiкування дифузних захворювань печiнки> (22 березня 2017 року,м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • навчальний цикл семiнарiв <Медичнi стандарти лiкування внутрiшнiх хвороб у клiнiчнiй практицi сiмейного лiкаря> (4 квiтня 2017 року, м.Одеса);
 • науковий симпозiум з мiжнародною участю XIX Нацiональна школа гастроентерологiв, гепатологiв України <Сучаснi науковi i практичнi досягнення в гастроентерологiї з позицiй доказової медицини> (6-7 квiтня 2017 року, м.Київ) (професор Драгомирецька Н.В.);
 • навчальний цикл семiнарiв <Медичнi стандарти лiкування внутрiшнiх хвороб у клiнiчнiй практицi сiмейного лiкаря> (23 травня 2017 року, м.Львiв);
 • навчальний цикл семiнарiв <Медичнi стандарти лiкування внутрiшнiх хвороб у клiнiчнiй практицi сiмейного лiкаря> (24 травня 2017 року, м.Тернопiль);
 • науково-практична конференцiя <Актуальнi питання вiдновлювального лiкування за умов трансформацiї системи охорони здоров'я в Українi> (26-27 травня 2017 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • навчальний цикл семiнарiв <Мультидисциплiнарний пiдхiд до лiкування пацiєнтiв з цереброваскулярною патологiєю та менеджмент болю> (30 травня 2017 року, м.Одеса);
 • науково-практичної конференцiї <Новини свiтової гастроентерологiї> (31 травня 2017 року, м.Одеса)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • науково-практичної конференцiї <Основи сучасної дiагностики та лiкування хронiчних вiрусних гепатитiв> (21 червня 2017 року, м.Одеса);
 • 49 Meeting of the European Pancreatic Club (28 червня - 1 липня 2017 року, м. Будапешт)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • Цикл семiнарiв у форматi телемосту "Мiждисциплiнарний пiдхiд до терапiї внутрiшнiх хвороб" 13.09.2017, м.Одеса.
 • VI з'їзду Української гастроентерологiчної Асоцiацiї (28-29 вересня 2017 року, м. Київ)(професор Драгомирецька Н.В.);
 • Науково-практична конференцiя, присвячена 95-рiччю з дня народження кафедри фтизiопульмонологiї, 05.10.2017.
 • Цикл семiнарiв у форматi телемосту "Мiждисциплiнарний пiдхiд до терапiї внутрiшнiх хвороб" 10.10.2017, м.Львiв (професор Волошина О.Б.).

На даний час на кафедрi виконуються наступнi дисертацiйнi роботи:

 1. Бусел Свiтлана Валентинiвна: "Оптимiзацiя лiкування резистентної гiпертензiї в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть - загальна практика - сiмейна медицина, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Захищена в 2017 р..
 2. Саморукова Вiкторiя Володимирiвна: "Визначення дiагностичної значущостi рiзних методiв монi торування артерiального тиску в оцiнцi ефективностi антигiпертензивної терапiї в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть - загальна практика - ciмейна медицина, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Планується захист.
 3. Чайка Анна Олександрiвна: "Удосконалення медичної реабiлiтацiї хворих на резистентну артерiальну гiпертензiю з супутнiм цукровим дiабетом 2 типу в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть - медична реабiлiтацiя, курортологiя та фiзiотерапiя, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Захищена 16.06.2017 р.
 4. Збiтнева Вiкторiя Олегiвна: "Удосконалення диференцiйної дiагностики резистентної та псевдорезистентної артерiальної гiпертензiї та покращення прихильностi до антигiпертензивної терапiї в практицi сiмейного лiкаря", спецiальнiсть загальна практика-сiмейна медицина, науковий керiвник - проф. Волошина О.Б. Планується захист.
 5. Дичко Тетяна Олександрiвна: "Ефективнiсть вiдновлювального лiкування пацiєнтiв на артерiальну гiпертензiю з супутнiм хронiчним обструктивним захворюванням легень", спецiальнiсть внутрiшнi хвороби науковий керiвник - проф. Волошина О.Б.

НА КАФЕДРI ПРАЦЮЄ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК.

КЕРIВНИК - асистент Найдьонова Олена Вiкторiвна,

Каб. 409, вул. Тiниста, 8, Одеса, Україна. Tel./fax: [+380] (48) 746-56-71.

По результатам дiяльностi студентського наукового гуртка за 2016-2017 рр. опублiкованi наступнi студентськi науковi роботи:

 1. Щербина Т.А. Влияние образа жизни студентов медиков старших курсов на формирование тревожно-депрессивных расстройств / матерiали IV мiжнародного медико-фармацевтичного конгрессу студентiв i молодих вчених "Iновацiї та перспективи сучасної медицини", BIMCO 2017. - м. Чернiвцi 5 - 7 квiтня 2017 // Всеукраїнський журнал молодих учених Хист. - №19. - 2017. - с.132.
 2. Зарудняк И.П. Анализ приверженности к антигипертензивной терапии на разных этапах оказания медицинской помощи, науч. руков. - Найдёнова Е.В. / сборник тезисов V Международной науково-практичної конференцii студентiв та молодих вчених Актуальнi питання теоретичної та практичної медицини. - м. Суми 20-21.04.2017. - с.272
 3. Щербина Т.А., Кузовенкова Е.А., Швыркова Н.С. Распространенность факторов кардиоваскулярного риска среди студентов ОНМедУ / тези доповiдей Науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю присвяченої 100 - рiччю з дня народження i.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.
 4. Збiтнева В.О., Дичко Т.О., Чайка А.О. Клiнiчнi особливостi перебiгу резистентної та псевдо резистентної артерiальної гiпертензiї / тези доповiдей Науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю присвяченої 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.
 5. Ананьєва О.В., Лосєва С.О. Ефективнiсть телефонних консультувань пацiєнтiв у контролi артерiального тиску у хворих на артерiальну гiпертензiю / тези доповiдей Науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю присвяченої 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.

Виступи на науко-практичних конференцiях членiв студентського гуртка кафедри:

 1. Щербина Т.А., Кузовенкова Е.А., Швыркова Н.С. Распространенность факторов кардиоваскулярного риска среди студентов ОНМедУ. - Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю присвячена 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р. I мiсце секцiї "Терапiя II"
 2. Ананьєва О.В., Лосєва С.О. Ефективнiсть телефонних консультувань пацiєнтiв у контролi артерiального тиску у хворих на артерiальну гiпертензiю. - Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю присвячена 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одесса 27-28 квiтня 2017 р. II мiсце секцiї "Терапiя II"
 3. Збiтнева В.О., Дичко Т.О., Чайка А.О. Клiнiчнi особливостi перебiгу резистентної та псевдо резистентної артерiальної гiпертензiї. - Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю присвячена 100 - рiччю з дня народження I.Г. Герцена "Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчної медицини". - м. Одеса 27-28 квiтня 2017 р.

Концепцiя побудови нової нацiональної системи охорони здоров'я України - www.moz.gov.ua/docfiles/dod_Pro_20140618_0.pdf

Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2022


Ваш Медицинский Агент в интернете Одесский Национальный Медицинский Университет
Каталог посилань »

Медицичний гумор »