Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Матеріали для підготовки

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

Спiвробiтники кафедри

професор ВОЛОШИНА Олена Борисiвна

ВОЛОШИНА Олена Борисiвна,
завiдувачка кафедрою загальної практики, доктор медичних наук, професор

Волошина Олена Борисівна народилась у 1951 році у м. Київ.

Волошина О. Б. у 1974 році закінчила Одеський медичний інститут ім. М.І. Пірогова за фахом – «лікувальна справа» (диплом з відзнакою).

Після закінчення інституту працювала в Українському науково-дослідному інституті медичної реабілітації та курортології до 08.1998 р., в якому з 01.1998 р. займала посаду головного наукового співробітника відділення терапевтичного профілю. Кандидат медичних наук з 1983 р., доктор медичних наук – з 1996 р.

У 2004 р. отримала звання професора по кафедрі сімейної медицини та загальної практики.

З 1998 г. працювала на посаді професора кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського державного медичного університету.

З 15.04.2005 р. працює завідувачем кафедри загальної практики та медичної реабілітації Одеського державного медичного університету. У 2017 році кафедра перейменована в кафедру загальної практики Одеського національного медичного університету.

Голова атестаційної комісії зі спеціальності “Терапія” факультету післядипломної освіти Одеського національного медичного університету.

У 2005 р. обрана головою Одеської регіональної асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини.

Член спеціалізованої вченої ради у НМАПО ім. П.Л.Шупика зі спеціальності 14.01.38 – «Загальна практика - сімейна медицина».

Бере участь в міжнародних проектах з розвитку загальної практики - сімейної медицини в Україні.

Читає лекції з актуальних питань терапії, кардіології, загальної практики – сімейної медицини для студентів, інтернів та лікарів Південного регіону на конференціях асоціації лікарів-інтерністів, асоціації лікарів загальної практики.

Вільно говорить і викладає англійською мовою студентам.

О. Б. Волошина є ініціатором і керівником ряду наукових досліджень, присвячених актуальним питанням лікування та реабілітації пацієнтів із серцево-судинною патологією. Автор понад 250 друкованих робіт, 8 патентів на винахід. Під керівництвом професора О.Б. Волошиної успішно захищено 10 кандидатських дисертацій.

Керівник клінічних досліджень щодо ефективності та безпечності медикаментозних препаратів із дотриманням вимог GCP в рамках міжнародних, багатоцентрови рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень.

Здійснює лікувально-консультативну роботу на базі Центру відновної і реконструктивної медицини (Університетська клініка).

О. Б. Волошина – високоосвічений клініцист, який уміло використовує сучасні досягнення науки і практики у лікуванні внутрішніх хвороб.

Загальний лікарський стаж - понад 40 років.


доцент Лисий Ігор Станиславович

ЛИСИЙ Ігор Станіславович,
завуч кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив з відзнакою Одеський державний медичний університет.

Навчався в інтернатурі та працював в Міському кардіоревматологічному центрі ім. проф. Мінакова. Закінчив клінічну ординатуру та аспірантуру на кафедрі госпітальної терапії на базі 411 центрального військового клінічного шпиталю. З 2002 року працював асистентом кафедри госпітальної терапії Одеського державного медичного університету.

В 2007 році захистив кандидатську дисертацію присвячену лікуванню артеріальної гіпертензії у хворих молодого віку. З 2010 року – доцент кафедри загальної практики.

Автор понад 100 наукових робіт, 7 патентiв на винахiд. Сфера наукових інтересів включає лікування та реабілітацію пацієнтів із серцево-судинною патологією.

Лiкар - терапевт вищої квалiфiкацiйної категорiї. Має спецiалiзацiю за фахом "Загальна практика сiмейна медицина" та «Організація охорони здоров'я».

На кафедрі курує напрямок післядипломної освіти: первинна спеціалізація (інтернатура) та вторинна спеціалізація за фахом «Внутрішні хвороби» і «Загальна практика сімейна медицина», а також підвищення кваліфікації лікарів в рамках БПР (безперервного професійного розвитку).


доцент ДУКОВА Ольга Робертiвна

ДУКОВА Ольга Робертiвна,
доцент

Дукова Ольга Робертiвна в 1984 роцi з вiдзнакою закiнчила лiкувальний факультет Одеського медичного iнституту iм. М.i.Пирогова, а в 1986 роцi - клiнiчну ординатору Одеського НДi курортологiї i фiзiотерапiї.

В 1990 роцi захистила дисертацiйну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Токи надтональної частоти в комплекснiй пелоiдобальнеотерапii хворих з неврологiчними синдромами поперекового остеохондрозу".

Доцент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету. Автор понад 200 наукових робiт.

Читає лекцiї з актуальних питань сучасної неврологiї для для студентiв, iнтернiв та лiкарiв передатестацiйних циклiв, лiкарiв циклiв спецiалiзацiї та стажування за фахом "Загальна практика - сiмейна медицина" та "Терапiя".

Дукова О.Р. приймає участь з доповiдями у вiтчизняних та зарубiжних конференцiях, присвяченим актуальним питанням неврологiї та сiмейної медицини.

Лiкар-невропатолог вищої квалiфiкацiйної категорiї. Має спецiалiзацiю за фахом "Загальна практика - сiмейна медицина".

Здiйснює лiкувально-консультативну роботу на базi Центру реконструктивної та вiдновної медицини (Унiверситетська клiнiка) ОНМедУ: амбулаторнi консультацiї згiдно запису.


професор ДРАГОМИРЕЦЬКА Наталiя Володимирiвна

ДРАГОМИРЕЦЬКА Наталiя Володимирiвна,
професор

Драгомирецька Наталiя Володимирiвна - лiкар гастроентеролог вищої категорiї, доктор медичних наук, професор, головний науковий спiвробiтник, керiвник клiнiчного вiддiлу КУ "Український науково-дослiдницький iнститут медичної реабiлiтацiї та курортологiї МОЗ України", професор кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету. Член Правлiння Української гастроентерологiчної асоцiацiї (УГА), голова Одеського вiддiлення УГА, член комiсiї з УГА по бiоетицi, член спецiалiзованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському нацiональному медичному унiверситетi, член редакцiйної колегiї журналу "Медична реабiлiтацiя, курортологiя та фiзiотерапiя".

Н.В. Драгомирецька в 1976 г. з вiдзнакою закiнчила Одеський медичний iнститут iм. М.I.Пирогова i за розподiлом молодих спецiалiстiв почала працювати молодшим науковим спiвробiтником Одеського науково-дослiдницького iнституту курортологiї у вiддiлi гастроентерологiї. В 1986 р. захистила кандидатську дисертацiю, а в 1994 роцi стала керiвником вiддiлу гастроентерологiї. В 1997 г. Н.В. Драгомирецька захистила докторську дисертацiю, а в 2005 роцi присвоєно звання професора. З 2004 р. працює на посадi професора кафедри загальної практики ОНМедУ. Пiд керiвництвом професора Н. В. Драгомирецької захищено 7 кандидатських дисертацiй i закiнчуються 2 докторськi дисертацiї.

Н.В. Драгомирецька є одним з провiдних гастроентерологiв i курортiв України, творець нового напряму в медицинi - ранньої курортної реабiлiтацiї хворих, якi перенесли вiруснi гепатити, операцiї на шлунку та дванадцятипалiй кишцi, операцiї на жовчовивiдних шляхах та хворих, що перенесли гострi кишковi iнфекцiї. Розробила систему вiдновного лiкування хворих хронiчним атрофiчним гастритом для запобiгання прогресiї хвороби в рак шлунку, займається лiкуванням вiрусних гепатитiв, жирової хвороби печiнки, токсичних гепатитiв.

Професор Драгомирецька - автор 290 наукових робiт, 27 патентiв на винахiд, 16 монографiй. Автор монографiй "Ранняя курортная реабилитация и восстановительное лечение в гастроэнтерологии", "Восстановительное лечение больных хроническим атрофическим гастритом", 2-х методичних посiбникiв з гастроентерологiї, навчальних посiбникiв для студентiв та лiкарiв, 15 методичних рекомендацiй. Керiвник актуальних наукових напрямкiв, присвячених дiагностицi та лiкуванню хворих хронiчними гастритами, виразковою хворобою шлунка та двенадцятипалої кишки, захворюваннь печiнки та жовчного мiхура, пiдшлункової залози та кишкiвника. Займається розробкою нових методiв лiкування, здатних пiдвищити ефективнiсть противiрусної терапiї у хворих на вiрусний гепатит С, якi заснованi на застосуваннi як медикаментозних, так i немедикаментозних методiв лiкування.

Професор Н.В. Драгомирецька приймає активну участь у створеннi унiфiкованих клiнiчних протоколiв МОЗ України по дiагностицi та лiкуванню захворюваннь органiв травлення, санаторно-курортного лiкування та медичної реабiлiтацiї хворих гастроентерологiчного профiлю.

Н.В. Драгомирецька приймає активну участь з доповiдями у вiтчизняних та закордонних конференцiях, конгрессах, з'їздах, присвячених актуальним питанням гастроентерологiї.

Професор Н.В. Драгомирецька консультує в полiклiнiчному вiддiлення Унiверситетської клiнiки ОНМедУ, клiнiчному санаторiї "Аркадiя" державної кордонслужби України, використовує сучаснi методи дослiдження та лiкування, уважно вiдноситься до пацiєнтiв.


професор БОГАТИРЬОВА Тетяна Вiкторiвна

БОГАТИРЬОВА Тетяна Вiкторiвна,
доцент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, доктор медичних наук

Богатирьова Тетяна Вiкторiвна закiнчила Одеський медичний iнститут iм. М.I Пирогова у 1975 роцi з вiдзнакою. З 1975 по 2007 рiк працювала в Українському НДi медичної реабiлiтацiї та курортологiї на посадi молодшого наукового спiвробiтника (з 1975 по 1982 р.); старшого наукового спiвробiтника (з 1983 по 1998 р.); головного наукового спiвробiтника та керiвника вiддiлення вiдновлювального лiкування захворювань опорно-рухової та нервової систем. У 1981 роцi захистила кандидатську дисертацiю, у 2001 роцi - докторську дисертацiю.

З 2008 року працює в Одеському нацiональному медичному унiверситетi (Кафедра загальної практики).

Є автором 2 наукових монографiй, а також iнших наукових робiт, у тому числi статей, патентiв щодо винаходу та рацiоналiзаторських пропозицiй.

За багаторiчну плiдну працю у галузi охорони здоров'я нагороджена медаллю ВДНГ СРСР, медаллю "10 рокiв незалежностi України", почесними грамотами Одеської обласної держадмiнiстрацiї та Правлiння ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".

Основнi напрямки дiяльностi - медична реабiлiтацiя хворих на захворювання опорно-рухової i нервової систем та судиннi розлади.


доцент КОВАЛЬЧУК Лариса Iванiвна

КОВАЛЬЧУК Лариса Iванiвна,
доцент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

Ковальчук Лариса Iванiвна, 1964 р. народження, у 1987 р. закiнчила Одеськiй медичний iнститут iм. М. I. Пирогова з вiдзнакою за фахом "лiкувальна справа".

У 1988 р. закiнчила iнтернатуру за спецiальнiстю "Внутрiшнi хвороби". З 1988 р. по 1991 р. працювала ординатором терапевтичного вiддiлення та вiддiлення iнтенсивної терапiї iллiчiвської портової лiкарнi на водному транспортi. В 1996 р. закiнчила клiнiчну ординатуру за фахом "Внутрiшнi хвороби". З 1996 р. - асистент, з 2007 р. - доцент кафедри внутрiшньої медицини № 3 з курсом сестринської справи. З 2006 року кандидат медичних наук зi спецiальностi 14.01.11 "кардiологiя".

З 2013 р. i по теперiшнiй час - доцент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету. Завуч кафедри загальної практики з 2017 року.

Автор бiльше 49 друкованих робiт в перiодичних виданнях, в тому числi мiжнародних. Постiйно приймає участь в науково-практичних конференцiях, семiнарах.


асистент САМОРУКОВА Вiкторiя Володимирiвна

САМОРУКОВА Вiкторiя Володимирiвна,
асистент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

1979 року народження. Закінчила Одеський національний медичний університет у 2003 році, Диплом СК№22385548 від 30.06.2003 р., інтернатуру у 2005 році за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Спеціалізація «Функціональна діагностика», «Ультразвукова діагностика». З 2006 року по теперішній час працює в Центрі реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ. Працювала на посаді лікар загальної практики 2006-2015р, лікар УЗД діагностики за сумісництвом , з 2013р асистент кафедри Загальної практики. З 2017-2019 р. займала посаду заступника директора з поліклінічно-консультативної роботи та експертизи тимчасової непрацездатності. Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Сімейна медицина», друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».

Педагогічний стаж - 6 років. У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію. Є співавтором 11 статей, 4 патентів на корисну модель, 2 патентів на винахід.

 • Підвищення кваліфікації - підтвердження вищої категорії з сімейної медицини, МОЗ України, 05. 12. 2018 р.
 • ТУ «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід. 03.06.2019-07.06.2019

  Конференції:

 • ХІХ Національний конгрес кардіологів України 26-28 вересня 2018р.
 • Регіональний науково-практичний семінар « Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» за темо Сучасна діагностика, лікування та профілактика поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку» . 8 вересня 2018р. м. Одеса.
 • Навчальний цикл семінарів «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря» 9.04.2019р
 • Науково-практична конференція «Школа доказової медицини-резистентність Раціональне лікування VS раціональна антибіотикотерпія» 6 квітня, м. Одеса.
 • 16 годинний теоретично-практичний навчальний курс «Клінічні аспекти набутих вад серця. Особливості ехокардіографічної оцінки функції клапанів». 29-30 вересня, м. Львів
 • BMJ learning – проходження 10 модулів.
  асистент ГАРМIДЕР Ольга Вольдемарiвна

  ГАРМIДЕР Ольга Вольдемарiвна,
  асистент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

  Гармiдер Ольга Вольдемарiвна, закiнчила середню школу №100 м. Одеса у 1984 роцi. Вступила до Одеського медичного iнституту iм. Н. I. Пирогова у 1986 роцi, котрий закiнчила у 1992 роцi. З 1992 по 1994 рiк проходила iнтернатуру на базi Одеської мiської лiкарнi №6, де залишилася працювати пiсля закiнчення iнтернатури дiльничним терапевтом. У 1995 роцi пройшла первинну спецiалiзацiю з клiнiчної алергологiї у м. Київ в Академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л. Щупика. З червня 1995 по серпень 2012 року працювала лiкарем-алергологом у полiклiнiчному вiддiленнi КУ Мiська лiкарня №5 (колишня ОМЛ №6).

  З 2012 року по теперiшнiй час працює лiкарем алергологом в полiклiнiчному вiддiленнi Центру реконструктивної та вiдновної медицини (Унiверситетська клiнiка) ОНМедУ. Лiкар алерголог вищої категорiї.

  З грудня 2015 року по лютий 2016 року проходила цикл спецiалiзацiї з "Органiзацiї i управлiнню охороною здоров'я" в ОНМедУ. З серпня 2015 року по вересень 2017 року займала посаду заступника головного лiкаря Центру реконструктивної та вiдновної медицини (Унiверситетська клiнiка) ОНМедУ з полiклiнiчного роздiлу роботи та експертизи непрацездатностi. З 2017 року асистент кафедри загальної практики ОНМедУ.

  В 2016 роцi захистила кандидатську дисертацiю за спецiальнiстю патологiчна фiзiологiя на тему: "Функцiональний стан кори надниркових залоз i його роль у патогенезi полiнозу". Робота виконана в Українському науково-дослiдному iнститутi медицини транспорту Мiнiстерства охорони здоров'я України. Науковий керiвник - заслужений дiяч науки i технiки України, д.мед.н., професор Гоженко А.I. Захист вiдбувся на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському нацiональному медичному унiверситетi 02.11.2016 року. На пiдставi рiшення Атестацiйної колегiї вiд 28.02.2017 року отримала диплом кандидата медичних наук.


  доцент БУГЕРУК Вiкторiя Вiкторiвна

  БУГЕРУК Вiкторiя Вiкторiвна,
  доцент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

  Закінчила з відзнакою Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Навчалась в інтернатурі та працювала в Одеській дорожній лікарні на залізничному транспорті. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі госпітальної терапії на базі 411 центрального військового клінічного шпиталю. З 1996 року працювала асистентом кафедри госпітальної терапії Одеського медичного інституту, а з 2005 року - доцентом цієї кафедри.

  В 2001 році захистила кандидатську дисертацію присвячену лікуванню коморбідних хворих на реактивні артрити з ураженнями серця. З 2012 року – доцент кафедри загальної практики.

  Автор 92 наукових робіт. Сфера наукових інтересів включає лікування хворих з поєднаною серцевою патологією, питання кардіоневрології, профілактики та лікування тромботичних уражень.

  Активно консультує хворих на базі Університетської клініки Одеського національного медичного університету. Виступає з доповідями на науково-практичних конференціях. Приймає участь в роботі Європейського та Українського товариства кардіологів та лікарів-інтерністів.


  асистент БУСЕЛ Свiтлана Валентинiвна

  БУСЕЛ Свiтлана Валентинiвна,
  асистент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

  Бусел Світлана Валентинівна в 1995 р. закінчила загальноосвітню школу з відзнакою. З 1995 по 2001 рр. навчалась в Одеському державному медичному університеті. З 2001 по 2002 рр. проходила інтернатуру зі спеціальності «Терапія». З 2003 по 2009 рр. завідувала денним стаціонаром в КУ «Міська поліклініка №14» м. Одеси та працювала лікарем-терапевтом приймального відділення КУ «Міська клінічна лікарня №10». З 2009 по 2013 р. працювала заступником головного лікаря з медичної частини в КУ «Міська поліклініка №16» м. Одеси. В 2009 р. отримала спеціалізацію «Організація охорони здоров'я», в 2013р.- спеціалізацію «Загальна практика-сімейна медицина». Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Терапія»,"Організація і управління охороною здоров'я" та «Загальна практика – сімейна медицина». В 2018-2019 рр. пройшла курси підготовки та отримала кваліфікацію «Спеціаліст системи менеджменту якості відповідно вимог ISO 9001:2015».

  Бусел Світлана Валентинівна займає посаду директора Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного університету та є представником керівництва з питань системи управління якістю медичної допомоги в клініці.

  З 2013 р. по цей час працює асистентом кафедри загальної практики Одеського національного медичного університету. 22.12.2017 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему: «Оптимізація лікування резистентної ессенціальної артеріальної гіпертензії в практиці сімейного лікаря». Автор більше п’ятнадцяти статей в періодичних виданнях, в тому числі міжнародних. Постійно приймає участь в науково-практичних конференціях, семінарах.


  асистент НАЙДЬОНОВА Олена Вiкторiвна

  НАЙДЬОНОВА Олена Вiкторiвна,
  асистент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

  Найдьонова Олена Вікторівна, 1978 р.н., закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 2002 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

  Після завершення інтернатури за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» в Одеському державному медичному університеті з 2004 року працювала на посаді сімейного лікаря в поліклінічному відділенні Миколаївської міської лікарні №1.

  З 2006 по 2009 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі загальної практики і медичної реабілітації ОДМУ. З 2009 року асистент кафедри.

  22.09.2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «Фізіотерапія» на тему: «Застосування внутрішнього прийому мінеральної води «Поляна Квасова» у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на метаболічний синдром на амбулаторному етапі».

  Після захисту дисертації опубліковано 4 статті в науко метричних виданнях, тези в матеріалах науково-практичних конференцій. Регулярно публікую статті у газеті «Його величність - пацієнт». Маю доповіді на науково-практичних конференціях.

  Керівник студентського наукового гуртка кафедри загальної практики.

  Наукова робота у теперішній час включає скринінг захворювань легень (хронічної обструктивної хвороби легень, бронхіальної астми), артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, артерій нижніх кінцівок на первинній ланці надання медичної допомоги. Поглиблюю знання та навичка в пульмонології, кардіології, ендокринології, нефрології, ревматології, лікуванні больового синдрому, медицині невідкладних станів.

  Підвищення кваліфікації пройшла на курсах тематичного удосконалення:

  1. «Метаболічний синдром», Київ, 2012 р.
  2. «Ведення випадку туберкульозу в закладах первинної медико-санитарної допомоги», 9 – 13 грудня 2013, м. Київ
  3. «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід» 03.06 – 07.06.2019 р., м. Одеса
  4. «Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань», 06.06.2018р., м. Київ

  Є членом Асоціації сімейних лікарів України та Одеського регіону, Асоціації гастроентерологів Одеського регіону, Європейської академії освіти в загальній практиці – сімейній медицині (EURACT)

  Приймає участь у роботі асоціації сімейних лікарів, товариства терапевтів, кардіологів Одеського регіону.

  Підвищує кваліфікацію на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, деякі з них:

  1. І Національний конгрес пульмонологів України, Київ, 18 – 19 жовтня 2018 р.
  2. «Пацієнт – орієнтована допомога у загальній лікарський практиці» науково – практична конференція з міжнародною участю, присвячена 20-річчю ГО «УАСМ», 04-05 грудня 2018 р, м. Київ
  3. Всеукраїнський міждисциплінарний симпозіум PainControl – мистецтво контролювати біль – 21 грудня 2018 р., м. Одеса, сертифікат 16824347 (5 балів за шкалою mCME).
  4. «Медичні стандарті лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря», сертифікат № 0294, м. Одеса, 09.04.2019 р.
  5. ІІІ науково-практичної кардіоревматологічної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини» 7-8 травня 2019 р., м. Одеса.
  6. Міжнародна науково – практична конференція за участю Польщі, Литви, Швеції, Білорусі «Актуальні питання внутрішньої медицини» 15 – 16 травня 2019 року м. Дніпро (23 учбові години)
  7. Гастороентерологічний уікенд вікові особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей, 26 – 28 червня 2019 р., м.Одеса (20 балів)

  Користується спеціалізованими медичними електронними ресурсами, навчається на он-лайн конференціях.

  Атестаційною комісією при Міністерстві охорони здоров’я України підтверджена вища категорія за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» 23.01.2019 р., наказ №178.

  Загальний лікарський стаж - 17 років. Лікувально-консультативну роботу проводить на базі поліклінічного відділення Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ


  асистент БАЛАШОВА Ірина Віталіївна

  БАЛАШОВА Ірина Віталіївна,
  асистент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

  Асистент кафедри загальної практики ОНМедУ з 2013 року.

  Закінчила Одеський державний медичний університет з відзнакою за спеціальністю «Педіатрія».

  Вища атестаційна категорія зі спеціальності «Педіатрія»

  У 2014 році отримала сертифікат за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

  Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Диференційоване використання кінезотерапії та електротерапії у комплексному лікуванні дітей з диспластичним сколіозом I-II ступеня»

  У 2016 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника

  Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, методичних рекомендацій, патентів на винаходи та корисні моделі.


  ЧАЙКА Анна Олександрiвна,
  асистент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

  В 2010 р. з відзнакою закінчила Одеський державний медичний університет. З 2010-2012 рр. проходила інтернатуру, а з 2012-2014 рр. клінічну ординатуру за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина» на базі Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ. З 2012-2015 рр. працювала лікарем загальної практики-сімейним лікарем відділення загальної практики-сімейної медицини Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ. З 2014-2017 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі загальної практики і медичної реабілітації ОНМедУ. В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря».

  З 2017 р. асистент кафедри загальної практики ОНМедУ. Лікувально-консультативну роботу проводить на базі поліклінічно-консультативного відділення Університетської клініки за спеціальністю гастроентерологія, загальна практика-сімейна медицина, терапія.


  асистент ЗБІТНЄВА Вікторія Олегівна

  ЗБІТНЄВА Вікторія Олегівна,
  асистент кафедри загальної практики Одеського нацiонального медичного унiверситету, кандидат медичних наук

  Закінчила з відзнакою Одеський національний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа в 2013 році. З 2013-2015 рр. навчалась в інтернатурі на базі кафедри загальної практики та поліклінічного відділення Університетської клініки ОНМедУ. У 2015 р. з відзнакою закінчила магістратуру на кафедрі загальної практики та здобула кваліфікацію магістр загальної практики - сімейної медицини. З 1серпня 2015 по 1 грудня 2015 р. працювала завідувачем амбулаторією ПМСД с. Августівка та за сумісництвом сімейним лікарем. У 2018 р. закінчила очну аспірантуру на кафедрі загальної практики ОНМедУ. З грудня 2018 р. і по теперішній час працює асистентом кафедри загальної практики ОНМедУ.

  Кандидатська дисертація присвячена лікуванню хворих з резистентною та псевдорезистентною артеріальною гіпертензією.

  Автор 36 наукових робіт. Сфера наукових інтересів включає лікування хворих з артеріальною гіпертензією, питання функціональної діагностики в кардіології, пульмонології, ультразвукове дослідження в кардіології.

  Консультує хворих на базі Університетської клініки Одеського національного медичного університету. Виступає з доповідями на науково-практичних конференціях.


 • Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2023

  Одесский Национальный Медицинский Университет
  Каталог посилань »

  Медицичний гумор »